ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN DI’XPRESSION

Artikel 1. Definitie In deze algemene voorwaarden, en in een offerte en een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan: 1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot organisatie van, uitvoering van, en/of plannen van een evenement. 1.2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot organisatie van, uitvoering van, en/of plannen van een evenement, dan wel die zich –in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden, zijnde Di Xpression. 1.3 Onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot organisatie van, uitvoering van, en/of plannen van een evenement. 1.4 Onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden. 1.5 Onder marktpartij: iedere marktpartij (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het uitvoeren van zijn expertise heeft verbonden. 1.6 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren, uit te voeren en/of te plannen evenement zal plaatsvinden. 1.7 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement. 1.8 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te organiseren, uit te voeren of te plannen evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

Artikel 2. Toepasselijkheid van voorwaarden 2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer. 2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Offertes 3.1 Een eerste oriënterend gesprek met een potentiele opdrachtgever is vrij van kosten. 3.2 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiele opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven. 3.3 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen. 3.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele Buma afdrachten, tenzij anders aangegeven. Bij het omschreven entertainment wordt uitgegaan van de situatie van een besloten evenement.

Artikel 4. Uitvoering van een overeenkomst 4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen. 4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend. 4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. 4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame. 4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst voortvloeiend uit de opdracht als vervallen te beschouwen indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging deze getekend heeft geretourneerd aan opdrachtnemer zonder dat opdrachtnemer ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden opdrachtgever 5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. 5.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover deze is veroorzaakt door opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever en/of bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement. 5.3 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisten ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.

5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op het met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

Artikel 6. Opschorting / annulering 6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. 6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren of te organiseren evenement uit te stellen of te annuleren. 6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledig uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer: (a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium; (b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium; (c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium. Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaarden van alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover de vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement. Een en ander laat onverlet de verplichtingen van opdrachtgever om in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7. Facturen en betaling 7.1 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een (of meerdere) voorschotten op de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum dan wel uiterlijk veertien dagen voor de productiedatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaarden voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Indien de opdrachtgever met de vervulling van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt, liquideert of als er beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, is opdrachtnemer niet meer gehouden de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan na te komen. Het aantal deelnemers c.q. gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een evenement bij opdrachtnemer bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever in rechtsweg in verzuim is. 7.2 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. 7.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft. 7.4 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom. 7.5 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd. 7.6 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een rente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 8. Tekortkomingen opdrachtgever 8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan 15% van de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen. 8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die

Brederodestraat 80 3027 VK Rotterdam KvK. 51107856 BTW. NL135512232B01 IBAN NL17RABO0157753565

tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer. 9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Overmacht 10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte. 10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is. 10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 11.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer in verband met een evenement buiten opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen. 11.2 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluids- en beeldopnamen van een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd. 11.3 Zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

Artikel 12. Toepasselijkheid andere voorwaarden (a) Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd bepalingen uit de voorwaarden van derden, met wie zij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten, van toepassing te verklaren. In ieder geval zullen in voorkomende gevallen de hierna genoemde algemene voorwaarden mede op de overeenkomst van toepassing zijn. (b) Indien opdrachtnemer ten behoeve van of bij de uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten met een horecabedrijf in de zin van de Uniforme Voorwaarden Federatie-Horeca, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan zijn mede op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983, uitgegeven door Horeca Federatie te ’s-Gravenhage en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 94/1983, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, voor zover het horecadiensten betreft. (c) Indien opdrachtnemer ten behoeve van of bij uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten met een vervoersbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen, dan zijn mede op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van toepassing de Algemene Vervoer- en Reisvoorwaarden, uitgegeven door KNV/Busvervoer Nederland en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 137/1993, danwel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, voor zover het vervoersdiensten betreft. (d) Indien opdrachtnemer ten behoeve van of bij de uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten met artiesten in de zin van de Algemene Vecta Artiestenvoorwaarden dan zijn mede op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van toepassing de Algemene Vecta Artiestenvoorwaarden, uitgegeven door Theater-, Management- en Organisatiebureaus die lid zijn van de vereniging Vecta en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 1852 dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vecta Artiestenvoorwaarden, voor zover het artiestendiensten betreft.

(e) Indien opdrachtnemer ten behoeve van of bij de uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten met een Vecta bureau waaronder wordt verstaan het Theater-, Management- en Organisatiebureau, dat lid is van de Vecta en dat Vecta bureau zich jegens opdrachtnemer verbindt tot de organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement, dan zijn mede op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van toepassing de Algemene Vecta Leveringsvoorwaarden, uitgegeven door de vereniging Vecta en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam on der nummer 1853 dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vecta Leveringsvoorwaarden. (f) Voornoemde algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. (g) In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde algemene voorwaarden van opdrachtnemer en de onderhavige voorwaarden genoemd onder artikel 12, zullen de voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren.

Artikel 13. Geschillen 13.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen door de meest gerede partij desgewenst voorgelegd worden aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer. 13.2 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Gewijzigd: 25/05/2018

Share